Muggsopp

SEND HENVENDELSE

Ønsker du at vi kontakter deg angående Muggsopp ?

Våre nedslagsfelt er Vestland, Bergen, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold, Øygarden, Askøy, Sotra, Alver, Os, Bjørnafjorden, Kvam, Samnanger og Osterøy.

Ta kontakt med oss.  Muggsopp

  Muggsopp er en gruppe hurtigvoksende mikrosopper. Muggsopp påvises gjerne ved at beboere eller brukere av lokalene påviser misfarging på vegger eller himlingsoverflater. I noen tilfeller er det ikke synlig vekst av muggsopp på overflater, men en mistenker skjult vekst av muggsopp i lukkede konstruksjoner grunnet at en kjenner en lukt eller at en har fått helseproblemer.

  Muggsopp kan produsere store mengder sporer samt ulike flyktige organiske forbindelser (mugglukt) som kan påvirke inneklimaet negativt. Enkelte muggsopparter kan produsere mykotoksiner (soppgifter) som kan føre til helsemessige problemer for beboere eller brukere av lokalene.

  Hvor påviser en muggsopp? Vi vet hvordan vi fjerner muggsopp til kunder i Vestland, Bergen, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold, Øygarden, Askøy, Sotra, Alver, Os, Bjørnafjorden, Kvam, Samnanger og Osterøy.

  Muggsoppsporer finnes alltid i uteluften, men i varierende grad i forhold til værforhold og årstid. I bolighus påviser en gjerne muggsoppskader i forbindelse med lekkasjer, kondens, fuktige kjellere, byggfukt – i kombinasjon med dårlig ventilasjon. Disse forhold fører igjen til høy relativ luftfuktighet i lokalene, som gir gode vekstforhold for muggsopp. Typiske skadesteder i bolighus er bad, soverom, loft, kjeller / krypkjeller.

  Vi tilbyr våre tjenester i Vestland, Bergen, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold, Øygarden, Askøy, Sotra, Alver, Os, Bjørnafjorden, Kvam, Samnanger og Osterøy.

  Helsemessige plager.

  Muggsopp

  En del sensible personer reagerer på forhøyde verdier av muggsoppsporer i form av helsemessige reaksjoner som forkjølelsessymtoner, astma, allergi, eksem og lignende.

  Påvist synlig muggvekst på overflater – forekomst av mugglukt, helsemessige reaksjoner på beboere eller brukere av lokalene er således viktige forhold å undersøke videre.

  Noen soppskader er relativ enkle å påvise ved overflatevekst på vegger og himlinger – andre skader kan være mer kompliserte grunnet at sopp vokser skjult i veggkonstruksjoner. Det må således utføres ulike former for avdekking, undersøkelser, målinger og prøvetakinger for å få avklart det totale skadeomfanget.

  Skadeomfang og tiltak for kunder i Vestland, Bergen, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold, Øygarden, Askøy, Sotra, Alver, Os, Bjørnafjorden, Kvam, Samnanger og Osterøy.

  De visuelle undersøkelsene i kombinasjon med prøveanalysene gir oss samlet sett den informasjon som er påkrevet, for å kunne gi anbefalinger på hvilke saneringstiltak og bygningsmessige arbeider som må iverksettes for å få utbedret soppskadene.
  Slike undersøkelser og vurderinger må gjennomføres av personell som har tilstrekkelig kompetanse både på biologi og bygningskonstruksjoner. RenTox bistår med både målinger, analyserapporter samt fysiske bygningsmessige arbeider.

  Muggsopp testMuggsopp Bergen

  Tips om fjerning: https://www.lhl.no/lhl-astma-og-allergi/sunnere-bolig/fukt/den-farlige-muggsoppen/ 

  Den farlige soppen

  Man behøver ikke ha allergi eller astma for å få symptomer i en bygning med fukt- og muggsopp.

  Soppen produserer sporer og når disse pustes inn kan det oppstå sykdom.

  Symptomene kan være:

  1. Astma (for eksempel hoste, pipende pust, trykk for brystet)
  2. Høysnue (for eksempel tett eller rennende nese, nys og kløe i øyne)
  3. Hodepine
  4. Tretthet
  5. Nedsatt allmenntilstand
  6. Konsentrasjonsvansker

  Hvis du har hatt noen av disse symptomene i lengre perioder er det viktig å kontakte fastlegen. Om du har mistanke om fukt og mugg i boligen bør legen også bli informert om dette.

  Det foreligger ingen tall på hvor mange mennesker i Norge som blir eksponert for den innendørs.

  Hvis du er blitt syk av å oppholde deg i boligen bør du vurdere å flytte ut mens skaden blir utbedret.

  Tips for fjerning av soppen

  Oppdager du mye mugg i boligen må du kontakte et firma som fjerner soppen. Synlig sopp kan du ikke bli kvitt på egenhånd.

  Norsk Hussopp Forsikring anbefaler følgende fremgangsmåte for å bli kvitt soppen:

  1. Finn frem vaskebøtte, gummihansker og rengjøringsmidler tilpasset materialet og sett i gang. Dersom det ikke er tilstrekkelig med vanlig vaskemiddel kan du benytte kraftvask eller klorinblanding bestående av 10 deler vann og 1 del klorin.
  2. Test på et lite område først dersom du er i tvil om materialet tåler kraftvask / klorin. Husk å bruke hansker og luft godt. La vaskemiddelet virke ca. 20 minutter.
  3. Bruk rent vann og vask / skyll bort vaskemiddelet. Dette er viktig for å unngå skade på vegger, tak og møbler.
  4. Følg med på utviklingen: Dersom soppen kommer tilbake eller utvikler seg videre anbefaler vi at du gjør videre undersøkelser og tiltak enten selv eller med hjelp fra fagpersoner. Du må finne fuktkilden og utbedre den, ellers vil soppen komme tilbake gang på gang.
  5. Start ditt nye muggfrie liv med å lufte godt i boligen. Luft gjerne hver morgen mens du spiser frokost. Da er det mindre sjanse for at den kommer tilbake.

  1. Hussopp og råtesopp er ofte årsaken til råteskader

  Skjeggkre er ett relativt nytt fenomen i Norge. De første funn av insektet ble registrert i 2013. Skjeggkre har spredd seg meget raskt, og vi finner de nå i de fleste type bygg. Både private boliger, borettslag, næringsbygg, skoler, barnehager er steder hvor man hyppig finner forekomster. Det er ett vingeløst insekt som, er spraglet og gråfarget, med lange antenner foran og bak. Et voksent insekt er mellom 12-18 mm og kan til forveksling være lik Sølvkre. Skjeggkreet er noe større, har lengre haletråder og finnes i motsetning til Sølvkre også i «tørre” rom. Skjeggkreet lever kun innendørs i Norge og spres rundt via varer og mennesker. Når de så har kommet inn i bolig eller bygg etablerer de seg og utvikler egne kolonier i bygget. Skjeggkreene går gjennom 14 utviklingsstadier før de er fullvoksne. Denne syklusen kan ta opptil 3 å før de er ferdig utviklet, og reproduserende.

  Vi tilbyr våre tjenester i Vestland, Bergen og omegn, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold.

  Les mer om fjerning og bekjempelse av skjeggkre og sølvkre

  2. Muggsopp

  Muggsopp er en gruppe hurtigvoksende mikrosopper. Muggsopp påvises gjerne ved at beboere eller brukere av lokalene påviser misfarging på vegger eller himlingsoverflater. I noen tilfeller er det ikke synlig vekst av muggsopp på overflater, men en mistenker skjult vekst av muggsopp i lukkede konstruksjoner grunnet at en kjenner en lukt eller at en har fått helseproblemer.

  Les mer om fjerning og bekjempelse av veps, vepsebol og vesper…

  3. Hussopp og råtesopp er ofte årsaken til råteskader

  Trevirke som blir utsatt for fuktpåvirkning over lengre tid angripes av råtesopp. Hvilken råtesoppart som angriper de forskjellige bygningskonstruksjoner er noe tilfeldig, men avgjøres av fuktprosent, temperatur og varighet av fukttilgang. I naturen er det flere hundre forskjellige treødeleggende sopper som forårsaker råteskader, mens i bygninger er det kun et fåtall av råtesopparter som står for de fleste soppangrepene.


  Les mer om fjerning og bekjempelse av råteskader

  4. Bygningsskader I Råtesopper i bygninger

  Trevirke som blir utsatt for fuktpåvirkning over lengre tid angripes av råtesopp og kan føre til bygningsskader. Hvilken råtesoppart som angriper de forskjellige bygningskonstruksjoner er noe tilfeldig, men avgjøres av fuktprosent, temperatur og varighet av fukttilgang.. I naturen er det over hundre forskjellige treødeleggende sopper som forårsaker råteskader, mens i bygninger er det kun et fåtall av råtesopparter som står for de fleste soppangrepene.

  Les mer fjerning og bekjempelse av bygningsskader