Sikring av bygg mot gnagere

Sikring av bygg mot gnagere

Å hindre rotter og mus i å trenge inn i hus og hytter eller bedrifter er ikke alltid like enkelt, men det er en del forhold som kan ivaretas for å unngå infestasjon av gnagere.

RenTox har bred erfaring med å sikre hus, hytter og næringsbygg slik at gnagere ikke gis mulighet til å trenge inn i bygningen.

Vi har kompetanse i forhold til å tette ventilåpninger og sikring oppunder kledning på en slik måte at lufting fortsatt er intakt.

Rentox As

Det kan også tegnes en separat serviceavtale med RenTox hvor vi regelmessig kommer og utfører kontroll av bygningen samt ivaretar forebyggende arbeider. Ta kontakt for tilbud om tetting og forebygging

Som bruker av bygningen kan en selv ivareta følgende:
Fjern tilgang på mat som nedfallsfrukt, se til at kompostbinger er lukket – ikke mat fugler på bakken – sikre lokk på avfallsbeholdere slik at de ikke tiltrekker seg gnagere.

Innvendig bør en ha gode rutiner med å kontrollere loft, krypkjellere og kjellere jevnlig i forhold til å påvise eventuell aktivitet av gnagere.