Bygningsskader I Råtesopper i bygninger

SEND HENVENDELSE

Ønsker du at vi kontakter deg angående Bygningsskader I Råtesopper i bygninger ?

Våre nedslagsfelt er Vestland, Bergen, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold, Øygarden, Askøy, Sotra, Alver, Os, Bjørnafjorden, Kvam, Samnanger og Osterøy.

Ta kontakt med oss.  Bygningsskader I Råtesopper i bygninger

  Trevirke som blir utsatt for fuktpåvirkning over lengre tid angripes av råtesopp og kan føre til bygningsskader. Hvilken råtesoppart som angriper de forskjellige bygningskonstruksjoner er noe tilfeldig, men avgjøres av fuktprosent, temperatur og varighet av fukttilgang.. I naturen er det over hundre forskjellige treødeleggende sopper som forårsaker råteskader, mens i bygninger er det kun et fåtall av råtesopparter som står for de fleste soppangrepene.

  I de tilfeller hvor det er store svingninger i fukt og temperaturforhold utvikler råtesoppene og nedbrytningsprosessen seg langsomt som kan utvikle seg til bygninsskader. Er det konstant tilgang på fuktighet fra for eksempel en taklekkasje, kan råteskadene utvikle seg relativt raskt og bli svært omfattende bygningsskader i løpet av få år.

  Vi tilbyr våre tjenester og bistand innen bygningsskader i Vestland, Bergen, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold, Øygarden, Askøy, Sotra, Alver, Os, Bjørnafjorden, Kvam, Samnanger og Osterøy. med stor suksess.

  Mer om bygningsskader fra Norsk Hussopp Forsikring

   

  Saksgang bygningsskade

  Vår skadeavdeling er her for å hjelpe deg på raskest og best mulig måte når uhellet er ute.

  En skadesituasjon kan oppleves vanskelig for de involverte, og det er naturlig at en ønsker en rask avklaring og utbedring. Norsk Hussopp Forsikring har kunden og hjemmet i fokus, og gjennom engasjerte og kompetente medarbeidere jobber vi for en god opplevelse av skadeoppgjøret.

  Hva skjer når bygningsskaden er meldt?

  Takstmann eller skadedyrtekniker vil kontakte deg senest neste virkedag for å avtale videre fremdrift. Norsk Hussopp Forsikring jobber i alle tilfeller for en effektiv saksbehandling med rask avklaring. Behandlingstiden vil kunne variere med skadetype. Eksempelvis vil bygningsskader kreve lenger behandlingstid enn en bekjempelse, og en omfattende skade vil kunne ha noe lengre behandlingstid. Andre forhold som kan kreve lengre svartid er høysesong og behov for analyse hos eksterne partnere. Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål underveis.

  Bygningsskader

  • Du melder fra om skaden og skaden registreres.
  • Vi setter takstmann i kontakt med deg. De vil kontakte deg senest neste virkedag for å avtale tid for befaring
  • Takstmann utarbeider en skaderapport til Norsk Hussopp Forsikring.
  • Skadetilfellet vurderes i forhold til gjeldende vilkår.
  • Når skaden er vurdert vil du få en skriftlig tilbakemelding som omfatter erstatningsansvar og grunnlaget for dette.
  • Når skaden dekkes gis erstatning enten som kontantoppgjør eller etter innsendte bilag.
  • Norsk Hussopp Forsikring tar ikke ansvar for å organisere reparasjonsarbeidet, men våre takstmenn er normalt behjelpelige med å anbefale et firma med riktig kompetanse.

  Vi gjør oppmerksom på at

  • Forsikringen omfatter ikke kostnader for å påvise bygningsskader og angrep.
  • Takstmann er en nøytral part og tar ikke stilling til erstatningsansvaret.
  • Takstmannens oppgave er å dokumentere synlige skader (åpner ikke konstruksjonen)

  Vi tilbyr våre tjenester og bistand innen bygningsskader i Vestland, Bergen, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold, Øygarden, Askøy, Sotra, Alver, Os, Bjørnafjorden, Kvam, Samnanger og Osterøy. med stor suksess.

   

  Bygningsskader I Råtesopper i bygninger

  Råtesopper er avhengig av fukt for å utvikle seg, og årsaken til soppdannelser i bygninger er alltid relatert til fuktproblemer. For å få stanset – eliminert en videre sopputvikling er det derfor avgjørende å finne årsaken til fuktproblemet og foreta utbedring av disse forhold.

  Soppsporer finnes i luften alle steder, og trevirke som over tid utsettes for fuktighet over ca 18 – 20% og temperatur som er gunstig for soppen, vil etter en tid bli angrepet av råtesopper.
  Vanligste steder råteskader påvises er i kjellere, krypkjellere og takkonstruksjon. I eldre teglsteinshus er det også svært vanlig å påvise råtesoppskade påført av Ekte hussopp i etasjeskillere som har opplegg i tegl yttervegger, i innmurte spikerslag samt i opprinnelige murpaneler.

  Angrepets skadeomfang avhenger av sopparten, fukt- og temperaturforhold og hvor lang tid soppen har fått utvikle seg.
  De vanligste råtesoppene vi påviser i bygninger forårsaker brunråte ved nedbrytning av trevirke.

  Råtesopper som er vanlige skadegjørere i bygninger:

  • Kjellersopp (Coniophora puteana),
  • Ekte Hussopp (Serpula lacrymans)
  • Liten hussopp (Serpula tignicola),
  • Hvit tømmersopp (Antrodia vaillantii),
  • Stjerneskinn (Asterostroma cervicolor),
  • Kjellerbegersopp (Peziza cerea),
  • Huspluggsopp (Paxillus panuoides),
  • Vedmusling (Gloeophyllum sepiarium).

   

  1. Skjeggkre – sølvkre

  Skjeggkre er ett relativt nytt fenomen i Norge. De første funn av insektet ble registrert i 2013. Skjeggkre har spredd seg meget raskt, og vi finner de nå i de fleste type bygg. Både private boliger, borettslag, næringsbygg, skoler, barnehager er steder hvor man hyppig finner forekomster. Det er ett vingeløst insekt som, er spraglet og gråfarget, med lange antenner foran og bak. Et voksent insekt er mellom 12-18 mm og kan til forveksling være lik Sølvkre. Skjeggkreet er noe større, har lengre haletråder og finnes i motsetning til Sølvkre også i «tørre” rom. Skjeggkreet lever kun innendørs i Norge og spres rundt via varer og mennesker. Når de så har kommet inn i bolig eller bygg etablerer de seg og utvikler egne kolonier i bygget. Skjeggkreene går gjennom 14 utviklingsstadier før de er fullvoksne. Denne syklusen kan ta opptil 3 å før de er ferdig utviklet, og reproduserende.

  Vi tilbyr våre tjenester i Vestland, Bergen og omegn, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold.

  Les mer om fjerning og bekjempelse av skjeggkre og sølvkre

  2. Veps

  Det finnes flere typer Veps i Norge, men det er i hovedsak to arter vi mennesker oftest kommer i kontakt med, og som tidvis kan oppleves som ett problem. Begge disse er i familien vi kaller Stikkveps.
  Jordvepsen (Vespula vulgaris) bygger sine bol under bakkenivå, mens Tysk veps (Vespula germanica) er den art som oftest bygger bol på loft, under takskjegg, og i noen tilfeller inne i veggene.
  Utviklingen av ett vepsebol starter ved at dronningen våkner fra vinterdvale i april/mai og starter bygging av selve bolet. I løpet av en sesong som varer fra Mai til September vokser bolet og kan inneholde flere tusen individer. Bolet er ettårig og brukes kun en gang.

  Les mer om fjerning og bekjempelse av veps, vepsebol og vesper…

  3. Stripet borebille I Mit I Morr I Mott I Tremark

  I Norge er det i hovedsak to typer borebiller som gjør skade på bygninger, Stripet borebille («mit») og Husbukk. Av disse er det Stripet borebille som er mest utbredt, og denne finner vi langs hele kysten opp til Troms. På Vestlandet er det Stripete borebille man finner i treverk på loft og i kjellere. Det antas at de aller fleste hus over 50 år har større eller mindre forekomster av denne borebillen.

  Les mer om fjerning og bekjempelse av Stripet borebille – Mit – Mott – Morr – Tremark

  4. Rotter og mus kan påføre betydelige skader

  Rotter og mus påfører i dag vårt samfunn betydelige skader i form av sin evne til å tilpasse seg oss mennesker og våre boliger og bygg. Når rotter og mus etablerer seg i en bolig / bygg vil skadepotensialet være stort. Luktproblemer, vannlekkasjer, og i verste fall brann kan være noen av konsekvensene som følge av dette. I tillegg kan rotter være smittebærere av bakterier som kan overføres mennesker.

  Les mer om fjerning og bekjempelse av rotter og mus

  5. Hussopp og råtesopp er ofte årsaken til råteskader

  Trevirke som blir utsatt for fuktpåvirkning over lengre tid angripes av råtesopp. Hvilken råtesoppart som angriper de forskjellige bygningskonstruksjoner er noe tilfeldig, men avgjøres av fuktprosent, temperatur og varighet av fukttilgang. I naturen er det flere hundre forskjellige treødeleggende sopper som forårsaker råteskader, mens i bygninger er det kun et fåtall av råtesopparter som står for de fleste soppangrepene.

  Les mer om fjerning og bekjempelse av hussopp og råtesopp

  6. Muggsopp

  Muggsopp er en gruppe hurtigvoksende mikrosopper. Muggsopp påvises gjerne ved at beboere eller brukere av lokalene påviser misfarging på vegger eller himlingsoverflater. I noen tilfeller er det ikke synlig vekst av muggsopp på overflater, men en mistenker skjult vekst av muggsopp i lukkede konstruksjoner grunnet at en kjenner en lukt eller at en har fått helseproblemer.

  Les mer om fjerning og bekjempelse av muggsopp

  7. Hussopp og råtesopp er ofte årsaken til råteskader

  Trevirke som blir utsatt for fuktpåvirkning over lengre tid angripes av råtesopp. Hvilken råtesoppart som angriper de forskjellige bygningskonstruksjoner er noe tilfeldig, men avgjøres av fuktprosent, temperatur og varighet av fukttilgang. I naturen er det flere hundre forskjellige treødeleggende sopper som forårsaker råteskader, mens i bygninger er det kun et fåtall av råtesopparter som står for de fleste soppangrepene.

  Les mer om fjerning og bekjempelse av råteskader

  8. Bygningsskader I Råtesopper i bygninger

  Trevirke som blir utsatt for fuktpåvirkning over lengre tid angripes av råtesopp og kan føre til bygningsskader. Hvilken råtesoppart som angriper de forskjellige bygningskonstruksjoner er noe tilfeldig, men avgjøres av fuktprosent, temperatur og varighet av fukttilgang.. I naturen er det over hundre forskjellige treødeleggende sopper som forårsaker råteskader, mens i bygninger er det kun et fåtall av råtesopparter som står for de fleste soppangrepene.

  Les mer fjerning og bekjempelse av bygningsskader