Muggsopp

Muggsopp

Muggsopp er en gruppe hurtigvoksende mikrosopper. Muggsopp påvises gjerne ved at beboere eller brukere av lokalene påviser misfarging på vegger eller himlingsoverflater. I noen tilfeller er det ikke synlig vekst av muggsopp på overflater, men en mistenker skjult vekst av muggsopp i lukkede konstruksjoner grunnet at en kjenner en lukt eller at en har fått helseproblemer.

Muggsopp kan produsere store mengder sporer samt ulike flyktige organiske forbindelser (mugglukt) som kan påvirke inneklimaet negativt. Enkelte muggsopparter kan produsere mykotoksiner (soppgifter) som kan føre til helsemessige problemer for beboere eller brukere av lokalene.

Hvor påviser en muggsopp?

Muggsoppsporer finnes alltid i uteluften, men i varierende grad i forhold til værforhold og årstid. I bolighus påviser en gjerne muggsoppskader i forbindelse med lekkasjer, kondens, fuktige kjellere, byggfukt – i kombinasjon med dårlig ventilasjon. Disse forhold fører igjen til høy relativ luftfuktighet i lokalene, som gir gode vekstforhold for muggsopp. Typiske skadesteder i bolighus er bad, soverom, loft, kjeller / krypkjeller.

Helsemessige plager.

Rentox As

En del sensible personer reagerer på forhøyde verdier av muggsoppsporer i form av helsemessige reaksjoner som forkjølelsessymtoner, astma, allergi, eksem og lignende.

Påvist synlig muggvekst på overflater – forekomst av mugglukt, helsemessige reaksjoner på beboere eller brukere av lokalene er således viktige forhold å undersøke videre.

Noen muggsoppskader er relativ enkle å påvise ved overflatevekst på vegger og himlinger – andre skader kan være mer kompliserte grunnet at muggsopp vokser skjult i veggkonstruksjoner. Det må således utføres ulike former for avdekking, undersøkelser, målinger og prøvetakinger for å få avklart det totale skadeomfanget.

Skadeomfang og tiltak

De visuelle undersøkelsene i kombinasjon med prøveanalysene gir oss samlet sett den informasjon som er påkrevet, for å kunne gi anbefalinger på hvilke saneringstiltak og bygningsmessige arbeider som må iverksettes for å få utbedret muggsoppskadene.
Slike undersøkelser og vurderinger må gjennomføres av personell som har tilstrekkelig kompetanse både på biologi og bygningskonstruksjoner. RenTox bistår med både målinger, analyserapporter samt fysiske bygningsmessige arbeider.

Muggsopp testMuggsopp Bergen