Muggsopp test

SEND HENVENDELSE

Ønsker du at vi kontakter deg angående Muggsopp test ?

Våre nedslagsfelt er Vestland, Bergen, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold, Øygarden, Askøy, Sotra, Alver, Os, Bjørnafjorden, Kvam, Samnanger og Osterøy.

Ta kontakt med oss.  Det finnes forskjellige typer muggsopp, og de må behandles på ulike måter. En muggsopp test vil gi viktig informasjon om art og sopptype.

  Muggsopp sender ut millioner av sporer i luften, særlig på sensommeren og om høsten. Dersom de finner et fuktig miljø innendørs, vil de trives godt og vokse videre. Ettersom dette gir mye sopp på et avgrenset område, vil den enorme konsentrasjonen kunne medføre alvorlige konsekvenser for beboerne i boligen.

  Vanlige plager er utslett, kløe, tilstoppet nese, konsentrasjonsproblemer og nedsatt hukommelse. Soppen kan også gi mer diffuse symptomer som hodepine eller trøtthet, og større risiko for infeksjonssykdommer. Du skal særlig passe på, hvis du allerede har astma, eller allergi.

  Forskning på inneklimaproblematikk har vist at fukt og muggsopp kan gi like stor helseskade som røyking.

  Testing av sopp

  Dersom lukten i huset har endret seg, du kan se bulinger i tapet, eller det har oppstått misfarging, har du sannsynligvis fått sopp i hus. Dette er veldig vanlig i ytterhjørner, bak skap og kommoder, i kjellere og andre fuktige omgivelser.

  For å stille en diagnose på hvilken soppart som er påvist i huset må vi kartlegge dette med sporeprøver eller luftprøver som analyseres av et laboratorium. Rapporten derfra vil kunne gi oss svar på om sopparten kan produsere mykotoksiner (soppgifter), om den er allergen, eller om den har mindre betydning for helsen generelt.

  Når vi så vet hva vi står opp imot, kan vi planlegge en utbedringsprosess for å fjerne problemet.

  Muggsopp eller råtesopp?

  Muggsopp kan være farlig for de som oppholder seg i nærheten av den, men den bryter ikke ned konstruksjonen på huset. Råtesopp vil derimot kunne gi betydelige bygningsskader.

  Råteskader oppstår når treverk over tid angripes av råtesopper. Disse soppene bryter ned treverket slik at det mister sine bærende egenskaper og mekaniske styrke. Ser du at treverket misfarges, krymper eller revner på tvers av fiberretning, er dette typiske tegn på råtesoppangrep. Hvor raskt råteskaden utvikler seg, og hvor stor skade den gjør, er avhengig av fukttilgang, temperatur og hvilken type råtesopp det gjelder. Det er viktig å ta tak i problemer som dette så raskt som mulig, for å bremse omfanget av skaden og redusere kostnaden av eventuelle utbedringer.

  Noen typer råtesopp:

  • Barksopp
  • Ekte hussopp
  • Huspluggsopp
  • Hvit tømmersopp
  • Kjellerbergsopp
  • Kjellersopp
  • Tåresopp
  • Vedmusling

  Noen typer muggsopp:

  • Svertesopp
  • Muggsopp

  Utbedring av soppskader

  Ved utbedring av muggsoppskader er det viktig å avgrense soppinfiserte arealer ved å etablere avgrensede soner. I disse sonene må det etableres undertrykk og rigges med luftrensere slik at muggsporer ikke spres til omkringliggende «friske» arealer.

  Materialer som er infisert med muggsopp må som hovedregel skiftes, men i noen tilfeller vil man kunne rengjøre eller slipe overflater og oppnå tilfredsstillende resultat.

  Materialer som skal fjernes og transporteres til avfallsdeponi må pakkes inn og fraktes korteste vei ut av bygningen.

  Årsaken til fuktigheten som har ført til muggsoppvekst må kartlegges og utbedres. Dersom ikke fuktigheten reduseres eller fjernes vil ikke saneringen gi varige resultater og soppen vil mest sannsynlig komme tilbake.

  Kontakt oss, dersom du har behov for en profesjonelt utført muggsopp test.